Komplexní rozvoj duchovního, duševního i fyzického potenciálu člověka.

Víkendové setkání s Ivošem

následovatelem Evžena Štekla, Fráni Drtikola, Bohumila Housera

Mediace - Praxe - Cvičení

25. - 26. 3. 2023 České Budějovice

Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí.

"Poznání pravdy nás osvobozuje nejen filozoficky či duchovně, ale postupně transformuje celý náš život, celou naši bytost jakož i naše chápání a vnímání vesmíru a všeho živého kolem nás. Tak se vedlejším účinkem kráčení po Cestě, uzdravujeme z bezmoci nemocí, k radosti z nektaru podstaty života a smrti, k síle moci zdraví a smysluplného života. Nechme se inspirovat tisíciletími praxí ověřených metod, technik, praxí, jakož i moderními objevy věd, které mohou podstatně pomoci na Cestě k poznání Nejvyššího".

Ivoš


Srdečně Vás zveme na víkendové setkání s Ivošem, který pod vedením Evžena Štekla (žák Fráni Drtikola na titulní fotce tohoto fóra), úspěšně dokončil Cestu již v 90-letech.

Ivoš se díky dokončení Cesty a požehnání mistra, zároveň také uzdravil z nemocí, které považuje moderní medicína za neléčitelné. A tak od té doby pomáhá lidem na Cestě životem k poznání síly moudrosti a jejího vlivu na naše zdraví.

O viditelném účinku v praxi se mohli přesvědčit i lékaři, když konstatovali před pár lety, na základě všech testů, že fyzický i metabolický stav Ivošova těla odpovídá o 15 let mladšímu jedinci. Vedlejším účinkem těchto praxí Cesty a požehnaní mistra je taková síla zdraví, že až na několik sportovnich úrazů, nemusel Ivoš za posledních 20 nikdy k lékaři z důvodů nemoci.

Na setkání Vám nabízíme ochutnávku z lety prověřeného systému uceleného životního stylu pro adepty Cesty. To nejlepší z praxí klenotnice tradičních přístupů buddhismu, hinduismu, křesťanství, jógy, čchi-kungu, šamanismu, celostního pohledu na posilováni zdraví, moderní objevy anti-agingu a bio-hackingu apod.Meditace, disciplína- praxe, úsilí, správné provádění, cvičení, ...tajemství úspěchu!Nejen v České republice v tomto formátu zcela unikátní. Učení Františka Drtikola, Evžena Štekla, Bohumila Housera Komplexní rozvoj duchovního, duševního a fyzického potenciálu člověka

Program semináře

Sobota 25. 3. 2023

příchod v 9 hodin

zahájení v 9.30 hodin


🍀přivítání, krátký úvod, meditace, kin-hin, vipassana, phowa, energetické cvičení a pročišťování čakramů (prodýchávání, bijamantry), hatha jóga se spánkovým dechem, Naropovy jógy (vysvětlení a praxe), oběd, přednáška o zdravé životosprávě v souvislosti s imunitou, beseda, otázky a odpovědi, četba, bhajany a mantry.

🍀v případě příznivých podmínek a dostatečného počtu účastníků bude do programu ve večerní hodině zařazen i ozdravný rituál Bohumila Housera
NAMOAMIDABHUTSU (namandábu).


🍀v případě zájmu může být součástí programu i otužování

🍀ukončení programu v sobotu není přesně vymezeno. Je doporučena účast na oba dny s přespáním, aby bylo možné využít i večerního času zejména k ozdravnému rituálu a ke hraní bhajanů.

Neděle 26. 03. 2023

příchod v 9 hodin

zahájení v 9.30 hodin

🍀meditace, cvičení, vipassana, praxe na přání zájemců, společná beseda, otázky a odpovědi

🍀13.00 konec programu, rozloučení

🍀Program je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, bude brán ohled na účastníky a jejich stupeň pokročilosti, intenzitu cvičení si nastaví každý sám, žádná část programu není povinná.

Co budete potřebovat - praktické informace

Místo konání semináře:
Centrum Setkávání, Neplachova 2297/1, 370 04 České Budějovice

Přespání: pro zájemce je zajištěno přímo na místě


S sebou : pohodlné oblečení na cvičení, přezůvky, vlastní karimatku/jógamatku, deku, meditační polštářek, teplé oblečení (v případě procházky venku), plavky, ručník.

V případě přespání: vlastní spacák + vlastní osobní hygienické potřeby.

Oběd: vegetariánský oběd (pouze v sobotu) je zajištěn na místě a je zahrnutý v příspěvku na seminář. Drobná vegetariánská svačina, čaj, káva bude k dispozici po celou dobu programu za symbolický příspěvek. Každý účastník však může přispět a donést malou vegetariánskou svačinu z vlastních zdrojů, kterou poskytne jako dar.

Kapacita na seminář je omezená. Je nezbytné se registrovat obratem, nejpozději do 23. 3. 2023. Rezervací a uhrazením příspěvku jste na seminář přihlášeni.

Hlavní náplní semináře je koncentrační a meditační praxe, jejímž cílem je přes počáteční uklidnění mysli dojít k jejímu upokojení a rozvinutí pozornosti k porozumění skutečnosti. Tato praxe zahrnuje např. cvičení bdělé pozornosti, meditaci vhledu, meditaci soucítění a laskavosti, očistu čakramů, zpěv manter a bhajanů. Důraz je kladen na komplexní rozvoj duševního i fyzického potenciálu člověka za účelem dosažení vhledu (integrální jóga). Jednotlivá cvičení dle programu soustředění čerpají z tradic indické, čínské, tibetské aj. jógy, včetně hathajógy, pranajámy, čchi-kungu, tummo (nauka o psychickém teple), křesťanské

mystiky apod. Ukazují originální a vhodně se doplňující přístupy k duchovní praxi, jejíž podstata je ve všech tradicích stejná – experimentální a zkušenostní poznání pravé skutečnosti. V rámci semináře se setkáme s takovými praktikami učení, které jsou na cestě poznání pravdy nápomocné a díky kterým může transformace nastat, jako například: Phowa, Náropovy jógy, Tummo, Kundalini jóga.

„Ke všem dějům, které nás potkají, má člověk vždy zachovat odstup, klid, mezeru mezi svým já a dějem. Tím se naučí správně vše hodnotit a pozná pomíjejícnost všech jevů.“


„Radost nepotřebuje důvod, vyrůstá ze sebe jako Bůh. Radost, která potřebuje příčiny, není radostí, nýbrž zábavou.“


„Být kliden, vyčkat, vzdát se všeho chtění, vnořit se do Ticha a trpělivě vyčkávat, až Bůh sám zjeví svoji Vůli.“

František Drtikol


„Vše jsou iluze a Bůh je jediná Realita. A to, co Vám tu říkám, jsou také iluze."


„Pokud jste stále bdělí a pozorní, již jste Osvícení.“

Bohumil Houser

"Samsára je podmíněná nevědomostí. Jakmile zjistíme, že nevědomost způsobuje absolutní realitu samsáry, tak se zasmějeme své vlastní hlouposti a jsme z toho venku, transformace nastává v každém okamžiku".

IvošPříspěvek na seminář

Příspěvek na seminář (doporučená minimální částka příspěvku na pokrytí nákladů akce):

👉za celý seminář 2200 Kč

👉pouze za sobotu 1800 Kč

👉pouze za neděli 600 Kč

👉Osoby v nouzi, matky samoživitelky a penzisté mohou hradit příspěvek na akci dle individuálních možností - v takovém případě nás kontaktujte a najdeme společné řešení.


👉 Pokud se naopak nacházíte v příznivé finanční situaci, můžete přispět částkou libovolně vyšší. Svým příspěvkem podpoříte nejen spolek, ale i někoho, kdo je ve finanční nouzi a příspěvek si nemůže dovolit uhradit.

Příspěvek na seminář se hradí obratem, nejpozději do 23. 3. 2023 převodem na účet spolku Setkání s Cestou:

2101577705 / 2010

Variabilní symbol: 20230325

Do poznámky uveďte: Víkendový seminář + příjmení, jméno

Děkujeme.


👉 V případě přespání se přispívá pevnou částkou 200 Kč (v hotovosti na místě).

Vzájemná sounáležitost

Cílem našeho spolku je provozování činností a společného programu tak, aby byla umožněna účast všem vážným zájemcům, i těm, kteří jsou momentálně v nouzi. Z tohoto důvodu jsou činnosti a program spolku založeny na vzájemné sounáležitosti. Doporučené částky příspěvků zohledňují pokrytí nákladů akce.

Dále je možné akci podpořit podle svých osobních možností formou darů (finanční i nefinanční dary). Je důležité podporovat každého člověka v jeho duchovním růstu. Tím podpoříme nejen jednotlivce, ale i celou společnost, neboť všichni jsme propojeni.

FAQ image

Štědrost

Štědrost (Dána) ve svých rozpravách hluboce vyzdvihoval i sám Buddha Šakjamuni. Buddha učil, že štědrost vytváří radostné srdce a poklidnou mysl, a že je prvním krokem na cestě směrem k hluboké radosti a soucitu. Dávající srdce podporuje naši vnitřní praxi a zbavuje nás zatuhlosti egoistického přístupu „vlastnit a udržet“. Dávající podporuje darem soudržnost celé společnosti a karmicky se těmito skutky vyvazuje ze svých vlastních pout! Dávající tedy pomáhá v prvé řadě nejvíce sám sobě, ale i celé společnosti. Vše je propojeno. Ivoš dodává, že schopnost soucítit a dávat nezištně a pomáhat druhým, nás učí kráčet k lidské zralosti a velikosti.

FAQ image

Vliv štědrosti na celou naší společnost

Tuto otázku nám svou odpovědí osvětluje Mātā Amritānandamayī Devī (dále jen AMMA). Amma hovoří o tom, že na naši společnost se můžeme dívat jako na mnohapatrový dům, kde ve spodních patrech bydlí chudí lidé a v horních bohatí. Jestliže dojde k požáru (hněv, nenávist, výbuchy násilí) v nejnižším patře domu (chudí lidé), požár pak zachvátí celou společnost a zničí i ty, kdo se nachází v horních patrech společnosti (bohatí lidé).

Ivoš k tomuto dodává: „Toto by mělo být motivací – udržet společnost v soudržnosti a ukázat, že je postavena na životaschopných základech. „Bohatí se starají o ty méně zajištěné i tím způsobem, že jim umožňují postup na Cestě. Tak se stávají skutečnými lídry. Těm patří prostředky pro to, aby mohli společnost posunout zase o kousek dál. Ostatní je s vděkem rádi následují a pomáhají zase jinými, dostupnými způsoby. Zkušenější vede toho, kdo je méně zkušený. Toto je přirozený stav věcí.

A tak společnost, která žije dle přírodních zákonů netrpí zbytečnými sváry a boji, ale dobře  prosperuje a rychle postupuje ve svém rozvoji".

A tak, ať už přispíváte finančně nebo pomocí s organizací aktivit, dobrými referencemi, nápady apod., vždy se tak účastníte i této mise společenství přátel Cesty pro celou společnost v přesvědčení, že to může naši společnost dlouhodobě pozitivně inspirovat k dobrému dalšímu vývoji.

FAQ image

Kontakt na organizátory spolku

Eva Kaiserová 775 186 712

Gerard Kaiser 775 226 781

setkaniscestou@gmail.com

FAQ image

Ukázka z poznámek z předchozích setkání a odpovědi Ivoše na otázky některých adeptů k praxi Naropovych jóg, tak jak je praktikoval s Evženem Šteklem a ten s Fráňou  Drtikolem.

Phowa je ve skutečnosti o praxe přenášení vědomí, kdy si začínáme uvědomovat, že Vědomí Vesmíru je to nejvyšší ať už tomu říkáme jakkoli: Nejvyšší Skutečnost, Pánbůh nebo Buddhova podstata a díky tomu si uvědomujeme tuto Pralátku v různých předmětech kolem sebe.

Fráňa říkal: "Podívej se, jestli dokážeš přenést vědomí do hrníčku" a takto mně to také učil Evžen.

Čili to je první způsob toho, co to je Phowa a jak ji můžeme tady každý z nás cvičit. Je to přenášení vědomí a uvědomování si vědomí v tomto okamžiku jako podstaty vesmíru.

Další praktické způsoby využití toho co představuje Phowa, je Tummo, což v praxi znamená očišťování čakramů. To je tam, kde si uvědomujeme tuto Pralátku nebo Prapodstatu vědomí a tam ji aktivujeme k tomu, aby rozvibrovala naši duchovní inteligenci a aby naše duchovní inteligence byla schopná růst k vyššímu uvědomění. To znamená k naší transformaci do uvědomění Vesmíru v těch nejvyšších podobách. Čili to je druhá podoba toho, co je to Phowa nebo co je to využití Phowa, přenášení vědomí.

Další využití toho co je Phowa, je léčitelství, čili uzdravování lidí. Uvědomění si, že všechny samsarické projevy nemocí apod. jsou rozpustitelné v Pralátce Vědomí a že je můžeme prodýcháváním čakramů jak v sobě, tak později, když už jsem řekněme pokročilými adepty, tak jsme schopni tu Pralátku měnit nejen ve svém těle, ale i v tělech lidí nebo živých bytostí kolem sebe. Zvláště tehdy, když oni jsou zasvěceni do tohoto učení a jsou schopni být minimálně receptivní nebo to sami provádět.

Phowa je tak také vrcholem toho, co je Tummo. A to je postupná změna našeho vědomí v takové míře, že naše poznání (tak jak je líčeno třeba v Diamantové sútře nebo Sútře srdce) dojde takového stupně osvícení, že vlastně to osvícení se trvale a trvale opakuje, až vlastně opakováním osvícení v každém okamžiku, když s ním chodíme dostatečně dlouho odejme a transformuje energii nevědomosti až se podstatná část nevědomosti postupně vypaří - jako voda při varu se mění v bublinky a ty stoupají nahoru k hladině, kde praskají a vyvanou.  Tak Osvícení zcela nakonec převáží nad nevědomostí a dojde k Osvobození.

Phowa nás vede k poznání, co je to dokončení Cesty.

Při praxi očisty čakramového těla se mohou vyskytnout různé projevy jako jsou pálící  energetické vyrážky na těle, velmi živé sny náhledy do 13té komnaty podvědomí  apod. a tak opravdu je proto dobré mít učitele, se kterým můžete tyto věci probrat (!) Nakonec se objeví  stroupek na vrcholu hlavy - sahasráry (hadí síla vychází ven). Je to vše však jen sekundární projev toho, co se s námi děje při transformaci vnitřně.

Z nejvyšších projevů toho, co Phowa představuje, je přenášení vědomí Mistra do čakramového těla adepta a otevírání vyšších čakramů, vyšších zkušeností, vyšších světů, vyššího psyché, až k úplné transformaci - k osvícení, k nejvyššímu poznání a k tomu, že toto nejvyšší poznání nás transformuje k osvobození za živa.

Tyto praxe jsou k tomu, aby je člověk praktikoval denně, aby si na ně denně udělal čas (Naropovy jógy, čakramy), aby se to stalo životním stylem jogína, každého z nás a aby cesta byla uskutečněna v každém okamžiku, kdy praktikujeme. To jsou ty okamžiky přímého vhledu, osvícení v každodenním životě a ne čekání na nějaké osvícení po smrti. Tento vesmír musí rozkvést do takové nádhery, teď a tady. Není jiný čas, než teď a tady. Praxe vede k tomu, abychom přeplavali přes oceán možností utrpení na člunu Učení teď a tady .

Ivoš

FAQ image

Reference účastníků, kteří absolvovali online cvičení a kurzy